FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention är ett måste för tillgänglighetsrörelsen, 

ARTIKEL9 TILLGÄNGLIGHET

1) För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på livets alla områden ska konventionsstaterna. skyldighetsbärarna,  stat , region, kommun, allmänheten, vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön.   Sven-Åke Yngve 2020-07-02

0 kommentarer | Skriv en kommentar

VALET 2018

Hej du vet väl att om du absolut inte kan ta dej till vallokalen på valdagen, så finns det ambulerande röstmottagare. Dom kommer hem till dej och du lämnar din röst till denna funktionär.  Det finna enligt lagen i alla kommuner, men under samma tid som förtidsröstningen alltså från och med 22 augusti till valdagen den 9 september

Vi uppmanar alla röstberättigade att rösta.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

VAD ÄR DELAKTIGHET

Delaktighet handlar om möjligheten för alla. oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.

ARBETE OCH FÖRSÖRJNING

Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete på jämlika villkor som andra.

UTBILDNING

Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras eller utestängas från det allmänna utbildningssystemet.

HÄLSA

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och får inte utsättas för diskriminering.DISKRIMINERING

Diskriminering måste bekämpas, Regeringen vill därför förstärka arbetet mot diskriminering genom att öka anslaget till diskrimineringsmannen, DO, med 10 miljoner kronor.

Skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna. De personer som utsätts för diskriminering ska få sina rättigheter tillvaratagna och det ska finnas ett effektivt förebyggande arbete mot diskriminering i hela landet.

Diskrimineringslagen har på senare år förstärkts. Den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder. Ändringarna innebär att aktiva åtgärder inom arbetslivet och utbildningsområdet ska omfatta samma diskrimineringsgrunder som diskrimineringsförbudet och att lönekartläggningen för jämställda löner ska genomföras årligen.

Därutöver har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen med ett förslag till ett utvidgat skydd mot diskriminering i forma av bristande tillgänglighet. Förslaget innebär att nuvarande undantag för företag med färre än tio anställda inom området varor och tjänster tas bort.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Knvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Funktionsnedsättning

Sverige ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i december 2008.

Konventionen bygger på förståelsen att funktionshinder går att förebygga och ta bort genom att förändra i miljö och omgivning.

Den grundläggande principen

alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjlighet att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.


personer med funktionsnedsättning har samma rätt till självständighet och självbestämmande som andra, till arbete och utbildning, ekonomisk och social trygghet och välbefinnande.0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg

Nyare inlägg