FN:s Konvention om mänskliga rättigheter måste respekteras.

De mänskliga rättigheterna gäller för alla människor- kvinnor som män, flickor som pojkar. DE slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller sammanhang.

 Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs och kungjordes av Förenta Nationernas generalförsamling 1948.

Trots att de mänskliga rättigheterna funnits i över 60 år förekommer det fortfarande överträdelser mot dem i Sverige. Rättigheterna för människor med funktionsnedsättning blev inte fullt tillgodosedda och 2006 tog FN fram en specifik konvention som förtydligar hur rättigheterna gäller även dem.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar slår fast rätten till fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället. I artikel 19 slås det fast att : Människor med funktionsnedsättning har samma rätt som andra att leva i samhället med lika valmöjligheter. Alla ska alltså ges möjlighet att vara fullt delaktiga i samhället.

Så är det tyvärr inte idag, låt oss hjälpas åt att skapa ett universellt samhälle, ett samhälle för alla.