FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Funktionsnedsättning

Sverige ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i december 2008.

Konventionen bygger på förståelsen att funktionshinder går att förebygga och ta bort genom att förändra i miljö och omgivning.

Den grundläggande principen

alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjlighet att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.


personer med funktionsnedsättning har samma rätt till självständighet och självbestämmande som andra, till arbete och utbildning, ekonomisk och social trygghet och välbefinnande.