Diskriminering måste bekämpas, Regeringen vill därför förstärka arbetet mot diskriminering genom att öka anslaget till diskrimineringsmannen, DO, med 10 miljoner kronor.

Skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna. De personer som utsätts för diskriminering ska få sina rättigheter tillvaratagna och det ska finnas ett effektivt förebyggande arbete mot diskriminering i hela landet.

Diskrimineringslagen har på senare år förstärkts. Den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder. Ändringarna innebär att aktiva åtgärder inom arbetslivet och utbildningsområdet ska omfatta samma diskrimineringsgrunder som diskrimineringsförbudet och att lönekartläggningen för jämställda löner ska genomföras årligen.

Därutöver har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen med ett förslag till ett utvidgat skydd mot diskriminering i forma av bristande tillgänglighet. Förslaget innebär att nuvarande undantag för företag med färre än tio anställda inom området varor och tjänster tas bort.