Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse-och eller orienterings-förmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader; BFS 2011:5 ALM2, beslutade 19 april 2011.

Förskrifter

2§ Föreskrifterna gäller- när allmän plats nyanläggs, -när ett område för andra anläggningar än byggnader nyanläggs.

Utformning 6§ Platser och områden ska utformas så att de blir användbara för personer med nedsatt rörelse-orienteringsförmåga. Lekplatser ska kunna användas av både barn och vuxna med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Där toalett för allmänheten finns ska minst en toalett  kunna användas av personer med rullstol för begränsad utomhusanvändning. En toalett avsedd för personer med rullstol för begränsad utomhusanvändning bör vara minst 2,2/2,2 m stor och ha ett fritt dörr passagemått på minst 0,90 m, i direkt anslutning till toalett dörren bör en vändzon finnas.

Allmänt råd,  exempel på gångytor kan vara gångvägar, gångbanor, ramper, trappor. Gångytor ska vara jämna , fasta och halkfria. PÅ öppna ytor ska särskilda ledstråk finnas.

Det står mycket mer i ALM 2, intresserad gå in på www.boverket.se  där kan du läsa mer.

Ystad Tillgänglighetsråd/HSO,  Sven-Åke Yngve