Visar inlägg från april 2016

Tillbaka till bloggens startsida

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

FN:s Konvention om mänskliga rättigheter måste respekteras.

De mänskliga rättigheterna gäller för alla människor- kvinnor som män, flickor som pojkar. DE slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller sammanhang.

 Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs och kungjordes av Förenta Nationernas generalförsamling 1948.

Trots att de mänskliga rättigheterna funnits i över 60 år förekommer det fortfarande överträdelser mot dem i Sverige. Rättigheterna för människor med funktionsnedsättning blev inte fullt tillgodosedda och 2006 tog FN fram en specifik konvention som förtydligar hur rättigheterna gäller även dem.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar slår fast rätten till fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället. I artikel 19 slås det fast att : Människor med funktionsnedsättning har samma rätt som andra att leva i samhället med lika valmöjligheter. Alla ska alltså ges möjlighet att vara fullt delaktiga i samhället.

Så är det tyvärr inte idag, låt oss hjälpas åt att skapa ett universellt samhälle, ett samhälle för alla.


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Tillgänglighetsråden i sydöstra Skåne

Tillgänglighetsråden i sydöstra Skåne är en paraplyorganisation som består av representantar från kommunerna i sydöst d.v.s. Ystad, Skurup, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn. Det bildades 1999 då den sk. Simrishamnsbanan skulle elektrifieras. Syftet och målet är att vi ska försöka få till stånd gemensamma beslut i kommunerna. Vi har under årens lopp tagit många beslut i rätt riktning.

Det  som vi håller på med nu är att uppdatera " Utemiljö för alla" Ett dokument som de ansvariga kan använda vid nyanläggningsarbete.  Och vi arbetar också i nuläget med att ta fram en tillgänglighets app, något som saknas i alla fem kommunerna så att turisterna, som är ganska många, ska ha nytta av för att veta var är det tillgängligt för mej, vilka turistmål och vilka affärer kan jag besöka.

Sven-Åke Yngve

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vad vi jobbar med

Protokoll årsmöte 2016-04-05.docx

Ystad Tillgänglighetsråd/HSO består idag av 16 medlemsföreningar.

Vi för alla personer med funktionsnedsättning mot regering, Region och kommun. Det är en viktig del av vår verksamhet.

Vår värdegrund är " ett samhälle för alla, och alla människors lika värde".

Vår V ordf Sven-Åke Yngve är ansvarig tillsammans med Lina Nilsson för tillgänglig-heten i kommunen, ett stort område. Vi granska regelbundet de bygglov som kommunen ger. Vi har anmält ett 50 tal EAH.

Har du frågor till rådet, eller vill att vi tar upp en fråga hör av dej på epost ystad-yhr-hso@tele2.se , eller gå in på vår hemsida www.ystadhandikapprad.se  vår v. ordf Sven-Åke Yngve når du på epost svenakeyngve3@gmail.com eller 070-6972664.

Ystad Tillgänglighetsråd/HSO    Sven-Åke Yngve

0 kommentarer | Skriv en kommentar

BOVERKETSFÖRFATTNINGSSAMLING ALM .Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse-och eller orienterings-förmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader; BFS 2011:5 ALM2, beslutade 19 april 2011.

Förskrifter

2§ Föreskrifterna gäller- när allmän plats nyanläggs, -när ett område för andra anläggningar än byggnader nyanläggs.

Utformning 6§ Platser och områden ska utformas så att de blir användbara för personer med nedsatt rörelse-orienteringsförmåga. Lekplatser ska kunna användas av både barn och vuxna med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Där toalett för allmänheten finns ska minst en toalett  kunna användas av personer med rullstol för begränsad utomhusanvändning. En toalett avsedd för personer med rullstol för begränsad utomhusanvändning bör vara minst 2,2/2,2 m stor och ha ett fritt dörr passagemått på minst 0,90 m, i direkt anslutning till toalett dörren bör en vändzon finnas.

Allmänt råd,  exempel på gångytor kan vara gångvägar, gångbanor, ramper, trappor. Gångytor ska vara jämna , fasta och halkfria. PÅ öppna ytor ska särskilda ledstråk finnas.

Det står mycket mer i ALM 2, intresserad gå in på www.boverket.se  där kan du läsa mer.

Ystad Tillgänglighetsråd/HSO,  Sven-Åke Yngve

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Enkelt avhjälpta hinder

ENKELT AVHJÄLPTA HINDER I
LOKALER OCH PÅ ALLMÄNNA  PLATSER SKA ÅTGÄRDAS.

Vad är kraven?

Kraven  omfattar både offentliga och privatägda lokaler dit allmänheten har tillträde. De omfattar också allmänna platser. Exempel på publika lokaler är receptioner, butiker, restauranger och teatrar.

Allmänna platser är gator och torg t. ex.

Bostäder och arbetslokaler omfattas inte av kraven.

Även äldre kulturbyggnader omfattas av lagen, t. ex. kyrkor, och bör göras tillgängliga.

Vad är ett enkelt avhjälpt hinder?

Utgångspunkten i bestämmelserna är att det är rimligt att kräva att hinder som inte innebär stora omfattande och kostsamma åtgärder ska avhjälpas i den befintliga miljön. Några exempel på hinder, mindre nivåskillnader eller trappsteg, höga trösklar, tunga dörrar, bristande kontrastmarkering, dålig ljudmiljö, bristande skyltning, brist på teleslinga i t. ex. receptioner, avsaknad av ledstänger, brister i utformningen och placering av fast föremål.

Vem är ansvarig: det är fastighetsägaren, eller hyresgästen om sådant avtal finns.

Anmäla skickas till ortens byggnadsnämnd/myndighetsnämnden, som även kan lämna upplysning i frågan.

Om du vill ha hjälp med något hör gärna av dej till Ystad Tillgänglighetsråd/HSO, ansvarig för tillgänglighetsfrågor är v. ordf Sven-Åke Yngve epost svenakeyngve3@gmail.com  tel 070-6972664.


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg